Missie

kernactiviteit van de club

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging ! Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt KFC Turnhout zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.

Om die reden is KFC Turnhout vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. KFC Turnhout wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

algemeen streefdoel en toekomstbeeld van de club

Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen voor de KFCT, kunnen zich aansluiten bij KFC Turnhout om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit met gewestelijke, provinciale en interprovinciale ploegen.

organisatiecultuur: identiteit van de club

KFC Turnhout is een fusieclub, ontstaan uit FC Turnhout en KV Turnhout. Deze vereniging wil opnieuw Turnhoutse jongeren de kans te geven om zich binnen een eigen voetbalclub sportief te kunnen ontwikkelen en te kunnen doorgroeien naar het 1ste elftal. Op die manier zouden betrokkenen en supporters zich opnieuw kunnen identificeren met de club in haar totaliteit; voetbalplezier en voetbalenthousiasme zouden zich opnieuw kunnen verspreiden binnen de Turnhoutse gemeenschap.

Het eerste elftal start in seizoen 2017/2018 in 2de Amateur en de jeugd start op interprovinciaal niveau vanaf U10.

Wij zijn als raad van bestuur van KFC Turnhout overtuigd dat het opleiden en begeleiden van jonge voetballers geënt is op twee educatieve ontwikkelingspijlers: een sportieve en een pedagogische. Binnen deze ontwikkelingspijlers komen een hele resem aspecten aan bod waarrond door een kwaliteitsvol begeleidingsteam professioneel moet worden gewerkt. KFC Turnhout staat garant om kwalitatief hoogstaande trainers en begeleiders in te schakelen bij de ontwikkeling van onze jeugdspelers. De sportieve en pedagogische aspecten zijn soms onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In eerste instantie willen we onze voetballertjes in groep het voetbalspel leren ontdekken en beleven: samen oefenen, samen leren luisteren naar de trainer en begeleider, samen spelen, samen een opdracht uitvoeren, leren oog hebben voor elkaar, leren oog hebben voor de bal, zich sensomotorisch en psychomotorisch ontwikkelen, leren uitkomen tegen elkaar, elkaar al eens helpen, enz. Spelplezier en spelbeleving voor iedereen staan hier centraal, zeker ook voor jongeren met minder aanleg en minder doorzettingsvermogen. We willen kinderen en jongeren in clubverband een sportforum aanbieden om zich samen sportief te ontwikkelen.  

We willen daarnaast jongeren sociaal vaardig maken en bij hen teamgeest ontwikkelen; zo willen we jongeren leren zich een leidende rol aan te meten, maar ook om zich ten diensten te stellen van anderen.

We werken ontwikkelingsgericht en willen onze jonge voetballers voetbaltechnische en voetbal tactische vaardigheden aanleren.

Snelheid en fysionomie zijn verdere sleutelwoorden binnen de ontwikkeling van jonge voetballers.

Spelers mentaal weerbaar maken vergt de speciale aandacht van het begeleidingsteam; spelers moeten leren omgaan met tegenslag (blessures, naast de ploeg vallen, ...), met succes, met feedback bij een evaluatiegesprek. We willen stevige vriendschappen ontwikkelen door samen gemeenschappelijke doelen na te streven en door elkaar hierin te steunen.

Als jeugdorganisatie nemen we onze verantwoordelijkheid en engageren we ons binnen een opvoedingsproject waar onze Westerse normen en waarden centraal staan, in functie van sportiviteit, respect voor anderen, verdraagzaamheid en respect ten opzichte van zichzelf. (zie ethiek/charters)

Die normen en waarden zijn opgenomen in ons spelersreglement. Samen gemaakte afspraken leren we eerbiedigen en opvolgen. Ouders, spelers en voetbaltrainers ondertekenen in dit verband een engagementsverklaring (aangepast aan de leeftijdscategorie).

Wij willen onze talentrijke jongeren zo veel mogelijk laten doorstromen naar ons 1ste elftal. Wij kiezen niet voor avonturen met al dan niet bonafide geldschieters en inbreng van aan de club vreemde inwijkelingen; wij willen onze eigen spelers alle kansen geven om zich te ontwikkelen tot kernspelers. Wij willen dat ouders en sympathisanten zich kunnen identificeren met hun club waarvan de spelers zo veel mogelijk intern opgeleid en gevormd werden.

Corner
Doelnet
Middenstip
Hekken

kernwaarden van de club

De KFC Turnhout doelstelling is duidelijk: met eigen middelen en onze eigen regionale spelers een gezonde en respectabele club te worden in de kempen. KFC Turnhout moet aanzien worden als nieuw, jong en dynamisch; een enthousiaste club in het regionaal voetbal.

Enthousiasme: de vereniging bestaat voor een groot stuk uit Turnhoutse mensen met een Turnhouts voetbalverleden, deze mensen tonen een ontzettend groot enthousiasme.

Samenwerking: de samenwerking tussen de verschillende divisies is groot omdat iedereen, iedereen kent en respecteert.

Loyaliteit: aangezien we bestaan uit echte Turnhoutenaars is de loyaliteit ontzettend groot bij de leden van onze vereniging.

Ambitie: een gezonde realistische ambitite heerst in de club, de ambitie om het goed te doen met regionale mensen is zeer groot